نور جلوی خودرو

نور جلوی خودرو

نور جلوی خودرو توسط چراغ جلو که متشکل از نور بالا و پایین می باشد تامین می شود، که چراغ های مه شکن و چراغ راهنما نیز این مجموعه را کامل می کند.